Versicherung

Freitag, 10. Februar 2012

Bündnis-gegen-Mobbing: Bürgermeister a.D. Dr. Henning Scherf (73, SPD), d...

Bündnis-gegen-Mobbing: Bürgermeister a.D. Dr. Henning Scherf (73, SPD), d...: Statement zum Thema Mobbing von Bürgermeister a.D. Dr. Henning Scherf, Bremen

Bürgermeister a.D. Dr. Henning Scherf (73, SPD), der Ex-Bürgermeister von Bremen, ist Botschafter gegen Mobbing und Altersdiskriminierung